Sajad Shirali-Shahreza

سجاد شیرعلی شهرضا
دانشکده علوم کامپیوتر
دانشگاه تورنتو

shirali AT cs.toronto.edu  ;   sajad AT shirali.ir :پست الکترونیکی

آدرس پستی:
Bahen Center for Information Technology
40St. George St., Room BA 4202
Toronto, Ontario M5S 2E4, Canada

تلفن: به من ایمیل بزنید!

من، سجاد شیرعلی شهرضا، محقق پسادکترای در دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تورنتو هستم و با دکتر پن کار می کنم.
من دکترای علوم کامپیوتر خود را در سال 1396 از دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تورنتو دریافت کردم. اساتید راهنمای من دکتر گنجعلی و دکتر بالاکریشنان بودند. عنوان پایان نامه دکترای من FleXight: Flexible Information Channel for Software-Defined Networking است.
قبل از آن، از سال 1386 تا 1389 دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بودم و استاد راهنمای من دکتر ابوالحسنی بودند.
من مدرک کارشناسی ارشد خود را رشته مهندسی نرم افزار در سال 1386 از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردم. عنوان پروژه کارشناسی ارشد من "جابر، جداسازی انسان از برنامه های رایانه ای" است که زیر نظر دکتر موقر به عنوان استاد راهنما انجام دادم. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت www.hip.ir مراجعه کنید.
من در سال 1385 مدرک کارشناسی خود در رشته مهندسی نرم افزار (مهندسی کامپیوتر) را از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف دریافت کردم. عنوان پروژه کارشناسی من "قطعه بندی صفحات چاپی فارسی" است که زیر نظر دکتر منظوری انجام دادم.
زمینه های تحقیقیاتی مورد علاقه من عبارتند از:

Software-Defined Networking (SDN), Human Computer Interaction (HCI), Text-to-Speech (TTS), Speech Processing, Human Interactive Proofs (HIP), CAPTCHA (Completetly Automatic Public Turing Test to tell Computer and Human Apart), Page Segmentation, Image Processing, Steganography (Data Hiding)